Công trình đã hoàn thành

XÂY DỰNG KHU RỬA XE, NHÀ CÔNG VỤ CỦA BÃI CHỨA XỈ LÒ CAO
XÂY DỰNG BỂ XỬ LÝ NƯỚC NHÀ MÁY THÉP CÁN TUNG HO